KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2020 rok

Uchwała nr XX/197/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów na południe od ul. Cechowej do granicy z autostradą A4.


Uchwała nr XX/196/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie ograniczenia hałasu biegnącego od Autostrady A4 na odcinku pomiędzy ul. Tuchowską, a Hallera.


Uchwała nr XX/195/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie organizacji ruchu na części ul. Dauna i na ul. Zana.


Uchwała nr XX/194/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie poszerzenia strefy ograniczonej prędkości.


Uchwała nr XX/193/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie opinii dot. projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa czwartego wlotu skrzyżowania typu rondo i realizacji odcinka drogi publicznej położonej w Krakowie tj. ul. Puszkarska i ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej (ID2)".


Uchwała nr XX/192/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie organizacji ruchu na ul. Karpińskiego w Krakowie.


Uchwała nr XX/191/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i budowa ul. Przewiewnej w Krakowie jako ulicy jednokierunkowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną".


Uchwała nr XX/190/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XX/189/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.


Uchwała nr XIX/188/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie wykupu prywatnych działek stanowiących łącznik dla pieszych pomiędzy ulicami Stojałowskiego i Cechową.


Uchwała nr XIX/187/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie strefy ograniczonego postoju na ul. Mochnackiego w Krakowie.


Uchwała nr XIX/186/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Niebieskiej w Krakowie.


Uchwała nr XIX/185/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie.


Uchwała nr XIX/184/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2021 - 2022.


Uchwała nr XIX/183/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XIX/182/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XIX/181/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie przebudowy ul. Nazaretańskiej w Krakowie.


Uchwała nr XVIII/180/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Kamieńskiego/Malborskiej w Krakowie".


Uchwała nr XVIII/179/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XVIII/178/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie.


Uchwała nr XVIII/177/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie.


Uchwała nr XVIII/176/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XVII/175/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pszennej 6 w Krakowie.


Uchwała nr XVII/174/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XVII/173/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Lirników w Krakowie.


Uchwała nr XVII/172/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2020 - 2022.


Uchwała nr XVII/171/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XVII/170/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XVII/169/2020 z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok.


Uchwała nr XVI/168/2020 z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XVI/167/2020 z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/97/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XVI/166/2020 z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.


Uchwała nr XV/165/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zaopiniowania projektu dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Heltmana polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku od km 0+013.00 do km 0+127.95 w Krakowie".


Uchwała nr XV/164/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie wykonania analizy wykonalności utworzenia skrzyżowania o ruchu okrężnym przy zbiegu ulic Rżącka, Cechowa, Niebieska, Podedworze.


Uchwała nr XV/163/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie budowy łącznika ulicy Łużyckiej.


Uchwała nr XV/162/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie opinii dla przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na działkach nr 235/48, 235/60, 235/67, 235/66, 263/18, 263/19, 263/20, 263/27 obręb 47, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, w rejonie ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.


Uchwała nr XV/161/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia ul. Tomasza Zana w Krakowie jako drogi jednokierunkowej.


Uchwała nr XV/160/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XIV/159/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie.


Uchwała nr XIV/158/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia".


Uchwała nr XIV/157/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr XIV/156/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie poprawy geometrii przebiegu drogi - ul. Bujaka na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Herberta a skrzyżowaniem z ul. Halszki.


Uchwała nr XIV/155/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XIV/154/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XIV/153/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2020 roku.


Uchwała nr XIV/152/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w 2020 roku.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2018