Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024” – I etap”

(24.05.2021)


Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, w ramach których można zgłaszać wnioski i propozycje działań w obszarze zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, do realizacji w perspektywie trzyletniej, tj. od 2022 do 2024 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem I etapu konsultacji jest rozpoznanie opinii i perspektyw mieszkańców Miasta Krakowa, organizacji, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań prowadzonych przez Miasto w obszarze ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, tak aby realizowane zadania w latach 2022-2024 uwzględniały zróżnicowane potrzeby interesariuszy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa według poniższego harmonogramu konsultacji.

Harmonogram konsultacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024 – etapy I, II i III

I ETAP

Termin I etapu konsultacji: od 17 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. W ramach I etapu konsultacji zbierane będą uwagi ogólne oraz propozycje realizowanych zadań w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.

Formularze konsultacyjne:

 • Formularz konsultacyjny dla mieszkańców Miasta Krakowa;
 • Formularz konsultacyjny dla instytucji, organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów.

Materiały do konsultacji:

 • Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”;
 • Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021;
 • Sprawozdania roczne z realizowanych w poprzednich latach Programów.

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla pierwszego etapu konsultacji, w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu: www.obywatelski.krakow.pl;
 • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=19267;
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl;

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można w dniach 17 maja – 2 czerwca 2021 r.:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”;
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.

II ETAP

Termin II etapu konsultacji: od 19 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r.

W ramach etapu będą prowadzone konsultacje z instytucjami, organizacjami i podmiotami związanymi z ochroną zdrowia (zgłaszanie uwag i wniosków z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych).

III ETAP

Termin III etapu konsultacji: od 1 września 2021 r. do 1 października 2021 r.

W ramach etapu będą prowadzone konsultacje projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024” z mieszkańcami, instytucjami, organizacjami i innymi zainteresowanymi podmiotami (zgłaszanie uwag i wniosków z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych, dyżury telefoniczne pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, otwarte spotkania z mieszkańcami oraz z NGO).

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panią Marią Piętak-Frączek – kierownikiem Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (adres e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 92) lub Panią Joanną Jabłońską – pracownikiem Referatu ds. Zdrowia (adres e-mail: joanna.jablonska1@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 97).

DO POBRANIA:

Zdrowy Kraków - informacja 

Info: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK