Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

(12.03.2021)
Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Ponadto informujemy, że osoby które nie spełniły obowiązków właściciel nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinny to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.DO POBRANIA:

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków - informacja 

Info: Prezydent Miasta Krakowa