KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

OGŁOSZENIE
(14.12.2019)

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

W ramach konsultacji odbędzie się:
  1. otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa 9 stycznia 2020 r., godz. 16 - 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 - sala konferencyjna
  2. dyżur ekspercki 14 stycznia 2020 r., godz. 16 - 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 - sala konferencyjna
Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:
  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu www.dialoguj.pl,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl,
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,
  • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 110 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.
Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020r. w następujący sposób:
  • osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem "Konsultacje w ramach krakowskiej mikroretencji",
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru eksperckiego.
MATERIAŁY DO POBRANIA

Komunikat Policji
Info: Urząd Miasta Krakowa

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2018