KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Wyjazd dla osób na wózkach
(28.04.2018)

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów) z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla osób dorosłych poruszających się na wózkach.

Składanie wniosków:
Wnioski (według wzoru) należy składać do dnia 15 maja br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34.

Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o ew. wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów).
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Kryteria kwalifikacji:
  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • dochód nie przekraczający 1285 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1902 zł netto,
  • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim.
Wyniki kwalifikacji:
Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 30 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI.
MATERIAŁY DO POBRANIA

Informacja na temat wyjazdu
Karta zgłoszenia
 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2017